Kirofonetikk

En ung lyd-terapi på antroposofisk grunn

ㅤLiv er alltid i utvikling, i bevegelse; strømmende, virvlende, rytmisk bevegelse. Levende organismer er resultat av strømnings-former som blir synlige og værende, i det fysisk substans blir avlagret. Livet fornyes strømmende, opprettholder og helbreder seg selv. Den fysiske substansen byttes stadig ut, formen består.
ㅤVed en disharmoni mellom sjelens opplevelser og livets rytmisk bevegelige formkraft, kan kimen til sykdom oppstå. Den strømmende fornyelsen hindres, blir for sterk eller for svak.

ㅤSpråket lever mellom mennesker. Men ord er så mye mer enn informasjon. De minste byggesteinene i språket, lydene, er i grunnen ganske like over hele jorden for de ulike språkene. Der er nyanser og spesialiteter i hvert språk, slik mennesker er ulike, men i grunnen forbausende like. I språklydenes luftstrøm moduleres ulike mulige strømningsformer som urbilder. Kirofonetikken formidler de kraftstrømmene som er iboende i lydene.

ㅤI dag er Kirofonetikken mest i bruk på det pedagogiske feltet og da særlig i helsepedagogikken. Barn trenger ofte hjelp i sin utviklingsprosess. Vi kan oppleve at språkutviklingen og den kroppslig-sjelelige utviklingen hører tett sammen. Ved å forsterke språklydenes virkning slik at de ikke bare høres, men også føles med hele kroppen, kan deres ordnende kraft synke dypere inn. Impulsen til herming forsterkes, lydenes kvalitet blir letter å gripe fatt i, slik at språkfeil kan rettes opp (ev. i samarbeid med logoped og/eller eurytmiterapeut), og med det blir nye skritt i utviklingen mulig.

Som allmenn terapi kan Kirofonetikken gi støtte på mange måter og brukes f.eks i eldrevården, i rehabilitering etter rusavhengighet, ved stressymtomer o.d. Den gir verdifull hjelp til å gjenopprette helsebalansen og styrke motstandskraften (salutogenese). Den vender seg til mennesker i alle aldre.