Kirofonetikk

En ung lyd-terapi på antroposofisk grunn

ㅤLiv er alltid i utvikling, i bevegelse; strømmende, virvlende, rytmisk bevegelse. Levende organismer er resultat av strømnings-former som blir synlige og værende, i det fysisk substans blir avlagret. Livet fornyes strømmende, opprettholder og helbreder seg selv.
ㅤVed en disharmoni mellom sjelens opplevelser og livets rytmisk bevegelige formkraft, kan kimen til sykdom oppstå. Den strømmende fornyelsen hindres, blir for sterk eller for svak.

ㅤKirofonetikk er en terapi som bruker språk og berøring i behandlingen. Navnet kommer fra gresk «cheir»: hånd og «phone»: stemme, lyd, tone. Ved uttalen av en hvilken som helst språklyd, dannes en karakteristisk luftstrøm i munnhulen. Luftstrømmen moduleres i ulike strømningsformer utifra hvilken lyd som uttales. Formen av denne luftstrømmen blir overført til patientens rygg, fortrinnsvis, med hendene samtidig som lyden uttales. Slik forsterker Kirofonetikken de ulike lydens strømningsform og formidler kraftstrømmene som er iboende i lydene. Livsprosesser harmoniseres og fornyes.

ㅤI dag er Kirofonetikken mest i bruk på det pedagogiske feltet og da særlig i helsepedagogikken. Barn trenger ofte hjelp i sin utviklingsprosess. Vi kan oppleve at språkutviklingen og den kroppslig-sjelelige utviklingen hører tett sammen. Ved å forsterke språklydenes virkning slik at de ikke bare høres, men også føles med hele kroppen, kan deres ordnende kraft synke dypere inn. Impulsen til herming forsterkes, lydenes kvalitet blir lettere å gripe fatt i, slik at språkfeil kan rettes opp (ev. i samarbeid med logoped og/eller eurytmiterapeut), og med det blir nye skritt i utviklingen mulig.

Som allmenn terapi kan Kirofonetikken gi støtte på mange måter i eldrevården, i rehabilitering etter rusavhengighet, ved stressymtomer o.l. Den gir verdifull hjelp til å gjenopprette helsebalansen og styrke motstandskraften (salutogenese). Den vender seg til mennesker i alle aldre.