Kirofonetik

En ung ljud-terapi på antroposofisk grund

ㅤLiv är alltid i utveckling, i rörelse; strömmande, virvlande, rytmisk rörelse. Levande organismer är resultat av strömningsformer som blir synliga och verkliga när fysisk substans avlagras. Livet förnyas strömmande, upprätthåller och läker sig själv.
ㅤ Vid en disharmoni mellan själens upplevelser och livets rytmiskt rörliga formkraft kan frön till sjukdom uppstå. Den strömmande förnyelsen hindras, blir för stark eller för svag.

ㅤKirofonetik är en terapi, som använder språk och beröring vid behandlingen. Namnet kommer av grekiska «cheir»: hand och «phone»: röst. När man uttaler ett vilket som helst ljud bildas en karaktäristisk luftström i munhålan. Luftströmmen moduleras i olika möjliga strömningsformer beroende på vilket ljud som uttalas. Denna luftströms form blir överfört i huvudsak till patientens rygg, samtidigt som terapeuten uttalar ljudet. Så förstärker Kirofonetiken ljudens strömningsform og förmedlar kraftströmmen som finns inneboende i ljuden. Livets processer harmoniseras och förnyas.

ㅤ Idag används kirofonetik mest i pädagogiska sammanhang, spesiellt i hälsopädagogiken. Barn behöver ofta hjälp i sin utvecklingsprocess. Vi kan se att språkutvecklingen och den kroppsligt-själsliga utvecklingen är tätt förknippade med varandra. Genom att förstärka språkljudens verkan så att de inte bara hörs men också känns med hela kroppen, kan deras ordnande kraft sjunka djupare in. Impulsen till härmning förstärkes, ljudens kvalitet blir lättare att gripa fatt i så att talfel kan rättas upp (ev i samarbete med logoped och/eller eurytmiterapeut); och därigenom kan nya steg i utvecklingen bli möjliga.


ㅤ Som allmän terapi kan kirofonetik ge stöd på många sätt och anvendes t.ex. i eldrevården, i rehabiliteringen etter rusavhängighet, ved stressymtomer o.l. Den ger värdefull hjälp att återupprätta hälsobalansen och stärka motståndskraften (salutogenese). Den vender sig til människor i alla åldrar.